Pagrindinė teismo įsakymo institutui keliama užduotis – kiek įmanoma supaprastinti ir pagreitinti teismo darbą sprendžiant sąlygiškai aiškias bylas, dėl kurių šalys beveik nesiginčija. Vienas iš svarbiausių momentų teismo įsakymo procese yra tas, kad teismas šio proceso atveju tikrina tik formalųjį pateikto pareiškimo aspektą, t. y. ar jis atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus. Pažymėtina tai, kad kreditorius teismo įsakymą gali gauti ir nepateikęs jokių savo reikalavimą pagrindžiančių įrodymų. Pagal LR CPK 436 straipsnio 1 dalį teismas ne vėliau kaip kitą dieną po pareiškimo priėmimo išduoda kreditoriui teismo įsakymą ir išsprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui klausimą. Tolesnė šio proceso eiga priklauso nuo skolininko prieštaravimų.

Teismo įsakymas įsiteisėja, jei per LR CPK 437 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą terminą (ne daugiau kaip per 20 dienų nuo pranešimo skolininkui įteikimo dienos) skolininkas nepareiškia prieštaravimų dėl kreditoriaus pareiškimo. Tais atvejais, kai skolininkas nustatytu terminu pareiškia prieštaravimus, atsiranda šios pasekmės: kreditorius įgyja teisę pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo ginčo teisena taisykles pareikšti ieškinį. Jeigu kreditorius šia teise pasinaudoja ir ieškinį pareiškia, teismas nutartimi, kuria išsprendžiamas ieškinio priėmimo klausimas, panaikina teismo įsakymą. Jeigu kreditorius per nustatytą terminą tinkamai įforminto ieškinio teismui nepateikia, kreditoriaus pareiškimas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas kreditoriui, o teismo įsakymas panaikinamas.

Skolininko prieštaravimu išreiškiama jo valia nesutikti su visu kreditoriaus reikalavimu ar jo dalimi, nes, pateikus prieštaravimus, teismo įsakymas neįsiteisėja, o tai reiškia, kad teismo įsakymo procesas pasibaigia ir kreditorius savo teisėtus interesus gali apginti tik pareikšdamas ieškinį.

Vienas iš teismo įsakymo instituto specifinių bruožų yra tai, kad jis turi ir vykdymo proceso bruožų. Šios teisenos bylose neišduodamas vykdomasis raštas, įsiteisėjęs teismo įsakymas yra kartu ir vykdomasis dokumentas, kurio pagrindu atliekami vykdymo veiksmai pas antstolį. Tačiau tais atvejais, kai skolininkas pareiškia prieštaravimus, teismo įsakymas neįsiteisėja ir netampa vykdomuoju dokumentu.

Taigi, tiek nurodytas teisinis reglamentavimas, tiek jį aiškinanti teismų praktika suponuoja išvadą, kad visais atvejais, kai skolininkas LR CPK nustatyta tvarka pareiškia prieštaravimus, teismo įsakymas (jo dalis) yra panaikinamas, nepriklausomai nuo to, ar kreditorius pasinaudoja teise pareikšti ieškinį, ar ne.