Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo turi atitikti bendruosius reikalimus, keliamus procesiniams dokumentams. T.y., turi būti nurodytas teismo, kuriam teikiamas pareiškimas, pavadinimas, dalyvaujančių byloje asmenų teisinė padėtis, vardai, pavardės, procesinio dokumento pobūdis, dalykas, įrodymai, priedai bei pateikiančio dokumentą asmens parašas bei dokumento surašymo data. Be šių bendrųjų reikalavimų, pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo, turi būti nurodoma:

  1. Kreditoriaus vardas, pavardė, asmens kodas (jei žinomas), adresas, darbo vieta (jei žinoma), jei kreditorius juridinis asmuo – pavadinimas, buveinė, kodas ir kiti rekvizitai;
  2. Skolininko vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis žinomas), adresas, darbo vieta (jeigu ji žinoma), o jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, – juridinis asmuo – pavadinimas, buveinė, kodas ir kiti rekvizitai;
  3. Reikalavimo suma;
  4. Kai prašoma priteisti palūkanas ar delspinigius, – palūkanų ar delspinigių norma, palūkanų ar delspinigių dydis, skaičiavimo laikotarpis;
  5. Reiškiamas reikalavimas ir jo faktinis pagrindas, taip pat įrodymai, kuriais galima pagrįsti reiškiamą reikalavimą;
  6. Motyvuotas prašymas taikyti skolininkui laikinąsias apsaugos priemones, jeigu yra tam pagrindas, ir duomenys apie skolininko turtą;
  7.  Patvirtinimas, kad nėra šio Kodekso 431 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų;
  8.  Pridedamų prie pareiškimo dokumentų sąrašas.

Pagrindinė teismo įsakymo institutui keliama užduotis – kiek įmanoma supaprastinti ir pagreitinti teismo darbą sprendžiant sąlygiškai aiškias bylas, dėl kurių šalys beveik nesiginčija. Vienas iš svarbiausių momentų teismo įsakymo procese yra tas, kad teismas šio proceso atveju tikrina tik formalųjį pateikto pareiškimo aspektą, t. y. ar jis atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus. Todėl prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo, jokie įrodymai nėra pridedami. Taip pat pažymėtina, kad pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo dažniausiai yra rengiamas pagal teisingumo ministro patvirtintą formą.