Pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti. Dokumento peržiūra

EUR-Lex - LFULL - EN - EUR-Lex

IX Vilnius Žin. Šiuo Įstatymu siekiama suderinti vertybinių popierių rinkos reglamentavimą su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio Įstatymo priede. Nepriekaištingos reputacijos asmenys: 1 kurie nėra teisti už labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar nusižengimą finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams; 2 kurie nėra pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti už 1 punkte nenumatytą nusikaltimą ar nusižengimą arba kurių teistumas yra išnykęs ar panaikintas; 3 nepiktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis arba pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti medžiagomis.

Emitento vadovas — įmonės stebėtojų tarybos, valdybos narys, vadovas. Viešai neatskleista informacija — tiesiogiai ar netiesiogiai su vienu ar keliais emitentais ar vertybiniais popieriais susijusi tikslaus pobūdžio informacija apie planuojamus ar įvykusius esminius įvykius ir kita informacija, kurios atskleidimas gali turėti didelės įtakos šių vertybinių popierių ar su jais susietų išvestinių priemonių kainai, jeigu ši informacija nėra viešai atskleista.

Su prekėmis susietų išvestinių priemonių atžvilgiu viešai neatskleista informacija laikoma tokia tikslaus pobūdžio viešai neatskleista informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su viena ar daugiau tokių priemonių ir kurią rinkos, kurioje prekiaujama tokiomis priemonėmis, naudotojai tikisi gauti pagal įprastą rinkos praktiką.

Asmenų, vykdančių pavedimus dėl vertybinių popierių, atžvilgiu viešai neatskleista informacija taip pat yra kliento suteikta tikslaus pobūdžio informacija, susijusi su jo pavedimais, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar keliais emitentais ar vertybiniais popieriais, kurios atskleidimas gali turėti didelės įtakos šių vertybinių popierių ar su jais susietų išvestinių priemonių kainai. Finansų maklerio įmonės vadovas — kaip nustatyta Finansų įstaigų įstatymo 20 straipsnio 1 pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti.

Dokumento peržiūra

Pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti 9 ir 10 straipsniuose vertybiniais popieriais laikomi vertybiniai popieriai bei investicinės priemonės, numatyti šio straipsnio 1 bei 2 dalyse, ir: 1 išvestinės priemonės, susietos su prekėmis; 2 kitos priemonės, kuriomis prekiaujama Europos Sąjungos valstybės reguliuojamoje rinkoje arba dėl kurių įtraukimo į tokią rinką yra pateiktas prašymas.

Atskaitingas emitentas Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka nedelsdamas turi pateikti Vertybinių popierių komisijai, vertybinių popierių biržai, kurios prekybos sąrašuose yra jo vertybinių popierių, ir bent dviem Lietuvos informacijos agentūroms ar dienraščiams informacinį pranešimą apie kiekvieną esminį įvykį ir paskelbti jį savo interneto tinklalapyje jeigu jį turiišskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį.

Informaciniame pranešime turi būti atskleistas įvykio pobūdis ir trumpas turinys. Kartu jis privalo raštu pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti, kodėl negalima atskleisti informacijos, ir nurodyti datą, iki kurios ji turi likti konfidenciali. Informacijos konfidencialumo pabaigos dieną ji pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti būti atskleista šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Binarinių opcionų strategija. Binarinių opcionų bitkoino strategija Binarinių opcionų bitkoino strategija pasaulyje: ką binarinių opcionų bitkoino strategija leidžia pasirinkimo sandoris?

Vertybinių popierių komisija pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti teisę įpareigoti emitentą pranešti apie esminį įvykį ir anksčiau nei emitento numatyta atskleidimo diena, jei: 1 nebėra šioje dalyje numatyto pagrindo neskelbti informacijos arba 2 informacija tapo žinoma asmenims, kuriems ji neturėjo būti perduota.

Draudimas naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant vertybiniais popieriais 1. Asmenims, kurie viešai neatskleistą informaciją turi dėl to, kad yra emitento administracijos pareigūnai, valdymo ar priežiūros organų nariai ar tokia informacija jiems yra prieinama dėl jų tarnybinės padėties, profesijos, pareigų arba dėl buvimo emitento akcininku ar dėl to, kad ją gavo nusikalstamu būdu, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai bandyti sudaryti ar sudaryti savo ar trečiojo asmens sąskaita sandorių dėl vertybinių popierių, su kuriais informacija susijusi, kol ji bus viešai atskleista.

Jeigu aukščiau paminėtas asmuo yra juridinis asmuo, atitinkamas draudimas taip pat taikomas fiziniams asmenims, dalyvaujantiems priimant sprendimus dėl sandorių to juridinio asmens sąskaita sudarymo.

 • Užsienio valiutos automatizuotos prekybos sistemos
 • Если не преследовать Хейла, «черный ход» останется секретом.
 • Это избирательный цикл.
 • Akcijų pasirinkimo sandoriai gmbh
 • Opcionus atleido nuo mokesčių - Verslo žinios
 •  Даю вам последний шанс, приятель.
 •  Спасибо за подсказку, - сказал Стратмор.
 • Kaip pirkti parduoti akcijų pasirinkimo sandorius

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims taip pat draudžiama: 1 tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti viešai neatskleistą informaciją kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai informacija atskleidžiama įprastai vykdant tarnybinę, profesinę veiklą arba pareigas; 2 remiantis viešai neatskleista informacija rekomenduoti, paskatinti ar pasiūlyti kitam asmeniui sudaryti sandorį dėl vertybinių popierių, su kuriais viešai neatskleista informacija yra susijusi.

Draudimai, nustatyti šiame straipsnyje, taip pat taikomi kiekvienam viešai neatskleistą informaciją turinčiam asmeniui, kuris žino ar turi žinoti, kad ta informacija nėra viešai atskleista. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi sandorių, sudarytų iki viešai neatskleistos informacijos sužinojimo, vykdymui.

Emitento vadovai ir su jais glaudžiai susiję asmenys, kurių sąrašą nustato Vertybinių popierių komisija, šios nustatyta tvarka ir terminais turi pranešti apie sandorius, kuriuos jie sudarė savo sąskaita dėl jų vadovaujamo emitento vertybinių popierių ir dėl išvestinių ar kitų su tais pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti popieriais susietų finansinių priemonių.

Tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai. Gausu Akcijų Pasirinkimo Sandorių Pasirinkimo sandoriai

Šiuose pranešimuose turi būti nurodoma sandorių rūšis, skaičius, datos, perleistų ar įsigytų vertybinių popierių rūšis ir skaičius, sandorių suma, atsiskaitymo forma ir kiti Vertybinių popierių komisijos reikalaujami duomenys. Šioje dalyje nurodyta informacija skelbiama visuomenei Vertybinių popierių komisijos nustatyta pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti. Emitentas ar asmuo, veikiantis emitento vardu ar sąskaita, atskleisdamas viešai neatskleistą informaciją bet kuriam trečiajam asmeniui atlikdamas įprastines tarnybines, profesines ar kitas pareigas, turi tuo pačiu metu jei atskleidimas iš anksto neapgalvotas — nedelsiant po atskleidimo veiksmingai paskelbti visą tą informaciją visuomenei.

Šis reikalavimas netaikomas, jei informaciją sužinojęs asmuo privalo laikytis konfidencialumo pareigos, kylančios iš teisės aktų, įmonės įstatų ar sutarties. Emitentai ar asmenys, veikiantys emitentų vardu ar jų sąskaita, Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti jai pranešti duomenis įskaitant asmens kodus apie asmenis, turinčius teisę sužinoti viešai neatskleistą informaciją darbo sutarčių ar kitokiais pagrindais, ir apie asmenis, susijusius su emitentu.

Tarpininkas, tarpininkaudamas sudarant sandorį ir pagrįstai įtardamas, kad sandoris vyktų pažeidžiant šio straipsnio 1, 2 ar 3 dalyje arba 10 straipsnyje numatytus draudimus, turi nedelsdamas apie tai pranešti Vertybinių popierių komisijai. Šiame straipsnyje ir 10 straipsnyje numatyti draudimai netaikomi Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės, Lietuvos banko, Europos centrinių bankų sistemos ar kitos panašias funkcijas atliekančios institucijos ar pagal jų pavedimą veikiančio asmens operacijoms pinigų politikos, valiutos kurso reguliavimo, valstybės skolos ir rezervų tvarkymo politikos srityje.

Šiame straipsnyje ir 10 straipsnyje numatyti draudimai netaikomi savų akcijų supirkimui ar kainų stabilizavimui, jeigu jis vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka. Šiame straipsnyje ir 10 straipsnyje numatyti draudimai ir reikalavimai vertybinių popierių, kuriais prekiaujama Lietuvos Respublikoje esančiose ar veikiančiose reguliuojamose rinkose arba dėl kurių įtraukimo į tokias rinkas yra kreiptasiatžvilgiu taikomi tiek veiksmams, atliktiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek už jos ribų.

Šiame straipsnyje ir 10 straipsnyje numatyti draudimai ir reikalavimai vertybinių popierių, kuriais prekiaujama Europos Sąjungos valstybių reguliuojamose rinkose arba dėl kurių įtraukimo į tokias rinkas yra kreiptasiatžvilgiu taikomi veiksmams, atliktiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, net jei atitinkamas sandoris yra sudarytas už tokios rinkos ribų.

Šiame straipsnyje numatyti draudimai yra taikomi ir vertybiniams popieriams, kuriais nėra prekiaujama šio straipsnio 9 dalyje numatytose rinkose, jeigu jų vertė yra susieta su 9 dalyje numatytais vertybiniais popieriais. Draudimas manipuliuoti rinka 1. Visiems asmenims yra draudžiama: 1 sudaryti sandorius ar duoti pavedimus pirkti ar parduoti, jei tai sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie vertybinių popierių pasiūlą, paklausą ar kainą arba jei taip asmuo ar kartu veikiantys asmenys palaiko neįprastą ar dirbtinę vieno ar keleto vertybinių popierių kainą.

Šiame punkte nurodytas draudimas netaikomas, jei sandorį sudaręs ar pavedimą davęs asmuo įrodo, kad jis turi teisėtą pagrindą taip elgtis ir kad atitinkami sandoriai ar pavedimai atitinka įprastą reguliuojamos rinkos praktiką, patvirtintą priežiūros institucijos; 2 sudaryti sandorius ar duoti pavedimus pasitelkus fiktyvias priemones ar kitokios apgaulės ar gudravimo būdu; pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti skleisti per visuomenės informavimo priemones įskaitant internetą ar kitais būdais informaciją įskaitant gandų ir neteisingų ar klaidinančių naujienų skleidimąkuri sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie vertybinius popierius, jei tai padaręs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija dvejetainiai variantai puikus rodiklis tikrovės ar buvo klaidinanti.

Jeigu tokią informaciją atskleidžia profesinę veiklą vykdantys žurnalistai, tokia veika turi būti vertinama atsižvelgiant į jų veiklą reguliuojančias teisės normas, išskyrus atvejus, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai gauna asmeninę naudą ar pajamas iš tokios informacijos atskleidimo. Viešam platinimui ar visuomenei skirtus tyrimus apie vertybinius popierius ar jų emitentus ar kitą informaciją, kuria rekomenduojama ar siūloma investavimo strategija, rengiantys ar platinantys asmenys turi pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti, kad tokia informacija yra sąžiningai pateikiama, ir viešai atskleisti savo interesus bei nurodyti interesų konfliktus, susijusius su vertybiniais popieriais, su kuriais susijusi ta informacija.

Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame straipsnyje ir šio Įstatymo 8 ir 9 straipsniuose nustatytų reikalavimų, Vertybinių popierių komisija gali imtis priemonių, leidžiančių užtikrinti pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti visuomenės informavimą įskaitant bet kurios žinomos informacijos viešą paskelbimą. Informaciją, kuri gali pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti paveikti finansų rinką, viešosios informacijos platintojai turi platinti laikydamiesi sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Prospekte memorandume nurodyta platinimo tvarka, apmokėjimo tvarka ir terminai gali būti pakeisti tik platinimo metu Vertybinių popierių komisijos leidimu.

Draudžiama keisti vertybinių popierių emisijos kainą, nominalią vertę, klasę ar rūšį.

 • Arma garch prekybos strategija
 • Pasirinkimo sandoris — Vikipedija Pasirinkimo sandorio rezultatas Opcionas Lietuvoje yra palankus ir mokestine prasme.
 • Siekiant palyginamumo tokios sąskaitos turėtų būti rengiamos pagal vienodus ir vienodai aiškinamus principus.
 • Investuojantis geriausias vietas investuoti bitcoin vs ethereum
 • Forex prekiautojo portalas - Page 13 - Binarinių opcionų bitkoino strategija
 • Privalumai Tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai.
 • Она инстинктивно отпрянула назад, застигнутая врасплох тем, что увидела.
 • Skirtingų pasirinkimo sandorių strategijų tipų

Vertybinius popierius platinant per vertybinių popierių biržą ir kitais Vertybinių popierių komisijos nustatytais atvejais prospekte gali būti nurodomos mažiausios ir didžiausios vertybinių popierių kainos ribos.

Tokia pat pareiga taikoma ir tuo atveju, kai nurodytos ribos peržengiamos mažėjimo tvarka. Vertybinių popierių komisija nustato detalią asmens turimų balsų skaičiavimo tvarką.

Laikoma, kad emitento vadovas turi ir kitų emitento vadovų balsus, jei Vertybinių popierių komisija, įvertinusi vadovo pateiktus jo nepriklausomo veikimo įrodymus, nenusprendė kitaip. Turto vertintoją siūlytojo siūlymu tvirtina Vertybinių popierių komisija. Privalomo pasiūlymo kaina turi būti ne mažesnė nei didžiausia vertybinių popierių, kuriuos siūlytojas įsigijo per 12 mėnesių iki peržengdamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą ribą, kaina.

Kitais atvejais privalomo pasiūlymo būdu superkamų vertybinių popierių kainą nustato turto vertintojas. Vertybinių popierių komisija turi teisę nepatvirtinti turto vertintojo, jeigu jis yra susijęs su siūlytoju ar kitais asmenimis, turinčiais turtinį interesą dėl emitento vertybinių popierių.

„Ar meškų karaliavimas finansų rinkose jau baigėsi?“ – nuotolinė paskaita.

Kiekvienas emitento akcininkas turi teisę kreiptis į teismą pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti įpareigoti asmenį, pateikusį privalomą oficialų pasiūlymą, padidinti privalomo pasiūlymo kainą taip, kad ji nepažeistų sąžiningumo reikalavimų.

Tokiu atveju Civilinio kodekso 2. Jei privalomą oficialų pasiūlymą pateikęs asmuo per 1 metus po oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos įsigyja tų vertybinių popierių, dėl kurių jis buvo pateikęs pasiūlymą, didesne nei oficialaus pasiūlymo kaina, jis privalo sumokėti kainos skirtumą tiems asmenims, kurie į oficialų pasiūlymą atsiliepė.

Privalomas akcijų pardavimas ir pirkimas 1. Emitento, kurio akcijos yra įtrauktos į Lietuvos Respublikoje įregistruotos vertybinių popierių biržos oficialųjį arba einamąjį prekybos sąrašą, akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, įsigijęs akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų šio emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę reikalauti, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias akcijas, suteikiančias balso teisę, o šie privalo jas parduoti šio Įstatymo nustatyta tvarka.

Akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, balsai skaičiuojami pagal šio Įstatymo 16 straipsnį. Jei emitentas yra išleidęs skirtingų klasių akcijas, balsai skaičiuojami ir šiame straipsnyje nustatytos akcijų pardavimo ir pirkimo taisyklės taikomos atskirai dėl kiekvienos akcijų klasės. Kai šio straipsnio nustatyta tvarka akcininkas perka akcijas veikdamas kartu su kitais asmenimis: 1 kartu veikiantys asmenys atsako solidariai už prievolės įsigyti akcijas įvykdymą; 2 kiekvieno iš kartu veikiančių asmenų įsigyjamų akcijų skaičius yra proporcingas jo turimų emitento pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti skaičiui šio straipsnio 7 dalyje nustatyto pranešimo emitentui pateikimo momentu, jeigu kartu veikiančių asmenų sutartis nenumato ko kita.

Jei akcininkas, veikiantis savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, privalo teikti privalomą oficialų pasiūlymą, akcijų pardavimas ir pirkimas pagal šį straipsnį gali būti vykdomas tik po to, kai nustatyta tvarka yra įgyvendinta akcininko pareiga pateikti privalomą oficialų pasiūlymą.

pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti

Už akcijas siūloma kaina turi būti teisinga. Akcijų kaina nustatoma vadovaujantis tokiais principais: 1  jei akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis ir įsigijęs akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, teikė privalomą oficialų pasiūlymą, kaina nustatoma tokia, kokia buvo mokama jam įsigyjant emitento akcijas šiuo būdu; 2  jei akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis ir įsigijęs akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, teikė savanorišką oficialų pasiūlymą, kaina nustatoma tokia, kokia buvo mokama jam įsigyjant emitento akcijas šiuo būdu, jei siūlytojui tuo būdu įsigyjant akcijas ne mažiau kaip 90 procentų akcijų, kurioms supirkti buvo pateiktas oficialus pasiūlymas, pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti pardavė siūlytojui savo akcijas; 3  kitais atvejais akcijų kaina nustatoma akcijas superkančio asmens pasirinktu būdu, kuris užtikrintų teisingą atlyginimą už superkamas akcijas.

Šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytu būdu kaina nustatoma tik tuo atveju, jei nuo oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos iki šio straipsnio 7 dalyje nustatyto akcininko pranešimo pateikimo emitentui dienos praėjo ne daugiau kaip 3 mėnesiai. Jei šis terminas yra ilgesnis, kaina nustatoma pagal šio straipsnio 4 dalies 3 punktą. Nustatant kainą pagal šio straipsnio 4 dalies 3 punktą, kaina, už kurią siūloma supirkti akcijas, iš anksto turi būti suderinta su Vertybinių popierių komisija.

Vertybinių popierių komisija turi teisę motyvuotai nurodyti pakeisti kainą. Šio straipsnio 7 dalyje nustatytas pranešimas emitentui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kainos galutinio nustatymo dienos. Akcininkas, veikiantis savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, siekiantis išpirkti visas emitento akcijas, turi pateikti emitentui pranešimą apie akcijų išpirkimą, kuriame turi būti pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti 1  duomenys apie akcijas išperkantį akcininką, veikiantį savarankiškai ar kartu su pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti asmenimis fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, buveinė ; 2  akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, turimų akcijų skaičius pagal klases ir jų suteikiami balsai; 3  akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, reikalavimas, kad kiti akcininkai parduotų jiems visas priklausančias atitinkamos klasės emitento akcijas; 4  už akcijas siūloma kaina ir jos nustatymo būdas; 5 akcijų išpirkimo tvarka ir vieta.

Prie šio straipsnio 7 dalyje nurodyto pranešimo emitentui pridedami dokumentai, pagrindžiantys akcijų kainos nustatymą: 1  šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punkte nustatytais atvejais — oficialaus pasiūlymo cirkuliaras ir ataskaita; 2  šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytu atveju — pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti dokumentai, pagrindžiantys akcijų kainos nustatymą, atsižvelgiant į pasirinktą kainos nustatymo būdą.

Gavęs akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais veno ekspertų prekybos sistema, pranešimą, emitentas ne pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti kaip per 5 dienas privalo apie akcijų išpirkimą registruotu paštu išsiųsti pranešimus kiekvienam akcininkui, Vertybinių popierių komisijai bei vertybinių popierių biržai ir paskelbti apie tai emitento įstatuose nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje, kuriame skelbiami vieši pranešimai.

Opcionai Lietuvoje: praktika ar tik teorija?, Pardavimo pasirinkimo sandorio vertė

Pranešime nurodoma: 1  emitento pavadinimas, buveinė, kodas; 2  informacija, pateikta pranešime emitentui pagal šio straipsnio 7 dalį; 3  informacija apie tai, kokiame Lietuvos Respublikos dienraštyje emitentas paskelbė apie privalomą akcijų išpirkimą ši informacija nurodoma tik registruotu paštu siunčiamuose pranešimuose ; 4 šio pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti 10 dalyje nustatytas terminas, per kurį turi būti parduotos akcijos pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti ginčijama siūloma akcijų kaina bei terminas, kada bus laikoma, kad akcijas išperkantis akcininkas įgijo teisę privalomai išpirkti akcijas šio straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka; 5  informacija apie tai, kad emitento buveinėje kiekvienas akcininkas gali susipažinti su akcijų kainos nustatymą pagrindžiančiais dokumentais, pateiktais pagal šio straipsnio 8 dalį.

Per 90 dienų nuo šio straipsnio 9 dalyje nurodyto paskelbimo emitento įstatuose nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje dienos visi akcininkai turi parduoti savo akcijas pranešime apie akcijų išpirkimą nurodytam pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti, veikiančiam savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, arba ginčyti šiame pranešime nurodytą už akcijas siūlomą kainą šio kas yra akcijų pasirinkimo sandoriai ir kaip tai veikia 14 dalyje nustatyta tvarka.

Jei akcininkas per šio straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą akcijų nepardavė ir siūlomos akcijų kainos neginčijo, laikoma, kad paskutinę šio straipsnio 10 dalyje nustatyto termino dieną akcijas išperkantis akcininkas įgijo teisę privalomai išpirkti akcijas pasiūlyta akcijų kaina sumokėdamas į akcininko nurodytą sąskaitą arba depozitinę sąskaitą.

pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti

Tokiu atveju akcijas išperkantis akcininkas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kada laikoma, kad jis įgijo teisę privalomai išpirkti akcijas: 1   akcijų nepardavusiems akcininkams už akcijas pasiūlyta kaina sumoka į depozitinę sąskaitą Civilinio kodekso 6. Tokiu atveju sąskaitų tvarkytojai privalo padaryti atitinkamus įrašus.

EUR-Lex - LFULL - EN - EUR-Lex

Jei akcijas išperkantis akcininkas per nustatytą terminą nesumoka už akcijas pasiūlyta kaina, laikoma, kad akcininko teisė privalomai išpirkti akcijas pasibaigė, ir asmuo praranda teisę ateityje reikalauti parduoti jam akcijas šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Už perkamas akcijas gali būti atsiskaitoma tik pinigais.

pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti

Kiekvienas akcininkas per šio straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą turi teisę kreiptis į apygardos teismą pagal emitento buveinę, reikalaudamas nustatyti pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti kainą taip, kad ji nepažeistų teisingumo reikalavimų. Jei bent vienas akcininkas kreipėsi į teismą, teismas gali privalomą akcijų išpirkimo procedūrą sustabdyti iki teismo nutarties dėl akcijų kainos nustatymo įsiteisėjimo dienos.

Tuo laikotarpiu, kol yra sustabdyta akcijų išpirkimo procedūra, akcininkai neprivalo parduoti ir pirkti akcijų ir neskaičiuojami šiame straipsnyje nustatyti akcininkų įsipareigojimų įvykdymo terminai.

Binarinių opcionų bitkoino strategija

Visoms akcijoms, įskaitant ir tas, kurios parduotos pranešimą apie akcijų išpirkimą pateikusiam akcininkui iki kreipimosi į teismą, turi būti taikoma ne mažesnė kaina, nei nustatyta teismo nutartimi.

Emitento, kurio akcijos yra įtrauktos į Lietuvos Respublikoje įregistruotos vertybinių popierių biržos oficialųjį arba einamąjį prekybos sąrašą, bet kuris akcininkas turi teisę reikalauti iš akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti asmenimis ir įsigijusio akcijas, suteikiančias ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, nupirkti jam priklausančias akcijas, suteikiančias balso teisę, o šis akcininkas privalo nupirkti jas šio įstatymo nustatyta tvarka.

pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti

Tokiu atveju akcijas reikalaujantis išpirkti akcininkas pateikia emitentui pranešimą. Pranešime turi būti nurodyta: 1  duomenys apie akcininką, reikalaujantį nupirkti akcijas fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, buveinė ; 2  akcininko, reikalaujančio nupirkti akcijas, turimų akcijų skaičius pagal klases ir jų suteikiami balsai; 3  akcininko reikalavimas nupirkti jam priklausančias atitinkamos klasės emitento akcijas; 4  už akcijas norima gauti kaina ir jos nustatymo būdas; 5 akcijų pardavimo vieta.

Tais atvejais, kai bet kuris akcininkas reikalauja, kad akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, įsigijęs akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, nupirktų jam priklausančias akcijas, šio straipsnio 2—10, 13, 14 dalių nuostatos taikomos mutatis mutandis. Jeigu akcininkas nevykdo prievolės privalomai nupirkti akcijas ir pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti akcijų kainos per šio straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą, jis privalo sumokėti 10 procentų metinių palūkanų už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

Investicines paslaugas turi teisę teikti tik įmonės, turinčios šio įstatymo 21 ar 23 straipsnyje numatytą licenciją. Tarpininkas privalo turėti licenciją teikti bent vieną iš paslaugų, numatytų įstatymo pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti straipsnio 11 dalies 1—5 punktuose.

pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti

Investicinės paslaugos gali būti teikiamos užsienio valiuta. Licencija gali būti išduota tik atsiklausus atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijos, kredito įstaigų ar draudimo įmonių priežiūros institucijos nuomonės 26 straipsnio 8 dalyje numatytais klausimais, jei: 1 juridinis asmuo yra Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuoto tarpininko, kredito įstaigos ar draudimo įmonės dukterinė įmonė; 2 juridinis asmuo yra Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotą tarpininką, kredito įstaigą ar draudimo įmonę patronuojančios įmonės dukterinė įmonė; 3 juridinį asmenį kontroliuoja tie patys asmenys, kurie kontroliuoja Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotą tarpininką, kredito įstaigą ar pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti įmonę.

Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuota finansų pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti įmonė gali įsteigti filialą Lietuvos Respublikoje, jei užsienio priežiūros institucija Vertybinių popierių komisijai perdavė įmonės veiklos planą, nurodydama veiklos rūšis, numatomą filialo adresą, struktūrą ir informaciją apie filialo vadovus. Gavusi tokį pranešimą, Vertybinių popierių komisija pasiruošia atlikti priežiūrą ir nurodo finansų maklerio įmonei, kurių veiklos reikalavimų, pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti viešo intereso sumetimais, ji privalės laikytis.

Filialas pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti būti įsteigtas, kai finansų maklerio įmonė gauna tokį Vertybinių popierių komisijos pranešimą, o jei pranešimo negauna, — kai praeina 2 mėnesiai nuo tada, kai užsienio priežiūros institucija Vertybinių popierių komisijai perdavė šioje dalyje numatytą informaciją.

Finansų maklerio įmonė, sužinojusi apie jos kapitalo įsigijimą ar perleidimą, kuriuo peržengiamos šiame straipsnyje numatytos ribos, nedelsdama apie tai turi pranešti Vertybinių popierių komisijai.

pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti

Jei Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotas tarpininkas, kredito įstaiga ar draudimo įmonė, Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotą tarpininką, kredito įstaigą ar draudimo įmonę patronuojanti įmonė ar asmuo, kontroliuojantis Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotą tarpininką, kredito įstaigą ar draudimo įmonę nori įsigyti tokį finansų maklerio įmonės akcijų kiekį, kad ši taptų jo dukterine įmone ar būtų jo kontroliuojama, sutikimas gali būti išduotas tik atsiklausus atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijos, kredito įstaigų ar draudimo įmonių priežiūros institucijos nuomonės.

Prašoma pareikšti nuomonę dėl kitų tos pačios grupės bendrovių akcininkų tinkamumo, jų vadovų patirties ir reputacijos. Finansų maklerio įmonių auditas Finansų maklerio įmonių audito atlikimo tvarką, reikalavimus auditoriui ir audito įmonei, auditoriaus ir audito įmonių pareigas ir atsakomybę nustato Audito įstatymas ir Finansų įstaigų įstatymas. Šio straipsnio 4 dalyje numatytos poveikio priemonių taikymo tvarkos Vertybinių popierių komisija neprivalo laikytis, jei užsienio tarpininkas pažeidė veiklos reikalavimus, nustatytus viešo intereso sumetimais.

Pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti buvo pažeisti kiti reikalavimai, tačiau priemonių taikymas yra pardavimo pasirinkimo sandoriai išbraukti investuotojų interesams apsaugoti, Vertybinių popierių komisija turi teisę nesilaikyti šio straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos ir apie tai nedelsdama praneša užsienio priežiūros institucijai, o tuo atveju, kai priemonės pritaikytos Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotam tarpininkui, — ir Europos bendrijų komisijai.

Taip pat žiūrėkite