Ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis

ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis

Todėl skaidrumo didinimas yra vienas iš bendrų principų, kuriuos būtina įgyvendinti siekiant sustiprinti finansų sistemą, kaip patvirtinta m. Londone įvykusiame G20 susitikime patvirtintame pareiškime. Siekiant didesnio skaidrumo ir geresnio finansinių priemonių vidaus rinkos veikimo, būtina nauja sistema, kuria remiantis būtų galima nustatyti vienodus skaidrumo reikalavimus finansinių priemonių rinkose sudaromiems sandoriams.

Šioje sistemoje turėtų būti nustatytos išsamios įvairioms finansinėms priemonėms taikytinos taisyklės.

Ši sistema turėtų papildyti  m. Atsižvelgdama į būsimą Europos priežiūros sistemą,  m. Abu teisiniai dokumentai kartu turėtų sudaryti teisinę sistemą, pagal kurią būtų reglamentuojami investicinėms įmonėms, reguliuojamoms rinkoms ir duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir ne ES valstybių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas arba vykdančioms investicinę veiklą Sąjungoje, taikytini reikalavimai.

Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas kartu su direktyva. Siekiant patvirtinti bendrą visoms institucijoms taisyklių, susijusių su tam tikrais reikalavimais, rinkinį ir užkirsti kelią reguliaciniam arbitražui, o rinkos dalyviams suteikti daugiau teisinio tikrumo ir supaprastinti reguliavimą, būtinas teisinis pagrindas, pagal kurį būtų galima parengti naują reglamentą. Todėl siekiant pašalinti likusias prekybos kliūtis ir didelius konkurencijos iškraipymus, egzistuojančius dėl skirtingų ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis teisės aktų, ir išvengti kitų panašių prekybos kliūčių ir didelių konkurencijos iškraipymų, būtina priimti reglamentą, kuriuo nustatomos vienodos visose valstybėse narėse taikytinos taisyklės.

Reglamento, kuriuo užtikrinamas tiesioginis reikalavimų taikymas, priėmimas yra tinkamiausia priemonė šiems reguliavimo tikslams įgyvendinti ir vienodoms sąlygoms užtikrinti ir taip išvengti skirtingų nacionalinių reikalavimų, galinčių atsirasti direktyvą perkeliant į nacionalinę teisę; 6    turėtų būti paaiškintos ir likti artimai tarpusavyje susijusios reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos DPS sąvokos, taip įrodant, kad jos iš esmės reiškia tą patį organizuotos prekybos funkcionalumą.

Į sąvokas neturėtų būti įtrauktos dvišalės sistemos, kuriose investicinė įmonė į visus prekybinius santykius įsitraukia savo sąskaita, netgi kaip rizikos nekelianti sandorio šalis tarp pirkėjo ir pardavėjo. Rinka, sudaryta tik iš taisyklių, reglamentuojančių su naryste, leidimu naudoti prekyboje priemones, prekyba tarp narių, ataskaitų teikimu ir, kai taikoma, su skaidrumo įpareigojimais susijusius dalykus, rinkinio, yra reguliuojama rinka arba DPS, kaip apibrėžta šiame reglamente, o sandoriai, sudaryti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, laikomi sudaryti pagal ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis rinkos sistemos arba DPS reikalavimus.

Vadovaujantis sąvokomis, interesai turėtų būti apjungti taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, kurią vykdant taikomos sistemos taisyklės, sistemos protokolai ar vidaus procedūros.

ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis

Vienas iš svarbių reikalavimų susijęs su įpareigojimu, kad sistemoje interesus apjungtų sistemos administratoriaus nustatytos ne savo nuožiūra taisyklės, o tai reiškia, kad juos apjungia sistemos taisyklės arba sistemos protokolai ar vidaus procedūros įskaitant programinę įrangą sudarančias procedūras.

Ši naujoji kategorija apibrėžiama plačiai, kad apimtų visas dabartines ir būsimas organizuoto pavedimų vykdymo ir prekybos organizavimo rūšis, neatitinkančias dabartinių prekybos vietų funkcijų arba reguliavimo specifikacijų.

Todėl reikėtų taikyti atitinkamus organizavimo reikalavimus ir skaidrumo taisykles, kuriais remiamas veiksmingas kainų atskleidimas. Naujoji kategorija apima brokerių kryžminės prekybos sistemas, kurias galima apibūdinti kaip investicinės įmonės, kuri klientų pavedimus vykdo kitų klientų pavedimų pagrindu, valdomas vidines elektroninio derinimo sistemas.

Naujoji kategorija apima ir tas sistemas, kurios turėtų atitikti prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios tinkamos tarpuskaitai ir yra pakankamai likvidžios, reikalavimus, tačiau kurios neturi dabartinių prekybos vietų kategorijų ypatybių.

Priešingai, ji neapima priemonių, kurios nėra tikros sandorių vykdymo arba ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis organizavimo toje sistemoje priemonės, tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir pardavimo interesams skelbti, kiti subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus pirkimo ir pardavimo interesus, arba elektroninės poprekybinio patvirtinimo paslaugos; 8     naujoji OPS kategorija papildys dabartines prekybos vietų rūšis. Reguliuojamoms rinkoms ir DPS būdingi ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai, o OPS operatoriui turėtų būti suteikta tam tikra veiksmų laisvė spręsti, kaip bus vykdomas sandoris.

Ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis šios priežasties investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus valdomoje OPS sudarytiems sandoriams turėtų būti taikomi verslo etikos, optimalaus sandorių vykdymo ir klientų pavedimų tvarkymo įpareigojimai.

Tačiau OPS, nors ir prieinama tik jos klientams, yra tikra prekybos platforma, todėl platformos operatorius turėtų būti nešališkas.

ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis

Todėl OPS operatoriui turėtų būti taikomi reikalavimai dėl patikimo galimų interesų konfliktų valdymo ir nediskriminacinio vykdymo ir neturėtų būti leista OPS vykdyti jokio kelių trečiųjų asmenų pirkimo ir pardavimo interesų, įskaitant šioje sistemoje suderintus klientų pavedimus, sandorio už nuosavas lėšas.

Todėl jiems taip pat neturėtų būti suteikta teisė jų valdomoje OPS veikti kaip finansiniams tarpininkams, nuolat vykdantiems klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto; 9     visa organizuota prekyba turėtų būti vykdoma reguliuojamose prekybos vietose ir būti kiek galima skaidresnė iki ir po sandorio sudarymo.

Todėl tinkamai pritaikyti skaidrumo reikalavimai turėtų būti taikomi visų rūšių prekybos vietoms ir visoms finansinėms priemonėms, kuriomis jose prekiaujama; 10   prekyba depozitoriumo pakvitavimais, biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais, panašiomis finansinėmis priemonėmis ir akcijomis, išskyrus tas finansines priemones, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vyksta iš esmės taip pat ir turi beveik tokią pat ekonominę reikšmę kaip prekyba akcijomis, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

Reglamentu EB Nr. Siekdama užtikrinti vienodą skaidrumo reikalavimų iki akcijų, kitų panašių priemonių ir ne nuosavybės produktų sandorio sudarymo netaikymo tam tikrų modelių rinkoms ir tam tikros rūšies ir dydžio pavedimams tvarką, Parlamento ir Tarybos reglamentu EB Nr. Be to, EVPRI turėtų per atitinkamą laikotarpį persvarstyti esamą skaidrumo reikalavimų netaikymo akcijoms tvarką ir vadovaudamasi tokia pat tvarka įvertinti, ar ji dar neprieštarauja šiame reglamente ir jame numatytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytoms taisyklėms; 12   finansų krizė atskleidė tam tikrų trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija apie prekybos finansinėmis priemonėmis, išskyrus akcijas, galimybes ir kainas pateikiama rinkos dalyviams, būtent trūkumų, susijusių su laiku, informacijos išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu.

Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti laiku taikomus skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimus ir juos, esant reikalui, pritaikyti, kad jie būtų tinkami automatizuotoms ar tiesioginio tarpininkavimo prekybos prašymų dėl kotiruotės sistemoms.

Siekiant sukurti tvirtą visų susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, šie reikalavimai turėtų būti taikomi obligacijoms ir ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis finansiniams ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis, kurių prospektas paskelbtas arba kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus prie pagrindinės sandorio šalies PSŠ sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą po sandorio sudarymo, išvestinėms finansinėms priemonėms, apie kurias pranešta sandorių duomenų saugykloms.

Prie struktūrizuotų finansinių produktų reikėtų visų pirma priskirti turtu užtikrintus vertybinius popierius, kaip apibrėžta Reglamento EB Nr. Nors svarbu reguliuoti valiutos išvestines finansines priemones, įskaitant valiutos apsikeitimo sandorius, kurie sudaro sąlygas piniginiam atsiskaitymui darant nuorodą į valiutas, siekiant užtikrinti skaidrumą ir rinkos vientisumą realiu laiku vykdomiems valiutų sandoriams neturėtų būti taikomas šis reglamentas. Taip pat svarbu paaiškinti, kad draudimo sutartys, susijusios su  m.

Be to, nors reikėtų reguliuoti riziką, atsirandančią dėl algoritminė prekybos, ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis naudojimas teikiant rizikos po sandorio sudarymo mažinimo paslaugas nelaikomas algoritmine prekyba; 14   siekiant prekybos vietoms užtikrinti vienodas sąlygas, skirtingų rūšių prekybos vietoms reikėtų taikyti tuos pačius skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimus. Skaidrumo reikalavimai turėtų būti proporcingi ir pritaikomi atsižvelgiant į skirtingas priemonių rūšis, įskaitant nuosavybės vertybinius popierius, obligacijas ir išvestines finansines priemones, atsižvelgiant į investuotojų ir emitentų, įskaitant vyriausybės obligacijų emitentus, interesus ir rinkos likvidumą.

Šie reikalavimai taip pat turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į skirtingas prekybos rūšis, įskaitant pavedimų žurnalu ir kotiravimu pagrįstas sistemas, pvz.

Finansinius tarpininkus, nuolat vykdančius klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines įmones, kurios reguliariai organizuotai ir sistemingai savo sąskaita dvišaliu pagrindu ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis sandorius ar galite prekiauti ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis ilgesnėmis valandomis klientų pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.

Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis investicinėms įmonėms būtų taikoma objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė prekyba vykdant klientų pavedimus turėtų būti tinkama, o kiekybiniai kriterijai, nustatyti pagal finansinę priemonę ar turto klasę, galėtų papildyti kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti investicines įmones, iš kurių reikalaujama įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat vykdančiu klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto; šie kriterijai nustatyti Reglamento Nr.

Nors OPS yra bet kokia sistema ar vieta, kurioje sistemoje sąveikauja daugiašaliai trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo interesai, finansiniam tarpininkui, nuolat vykdančiam klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, neturėtų būti leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo interesų.

Siekiant užtikrinti kainodaros proceso kokybę derėtų ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis sąlygas, kuriomis nebiržinė prekyba gali būti vykdoma be finansinio tarpininko, nuolat vykdančio klientų pavedimus iš nuosavo finansinio turto, ir kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad sistemoje, kurioje investicinė įmonė vykdo klientų pavedimus už savo nuosavas lėšas, joks dalyvis akcijų atžvilgiu dvejetainiai opcionai 100 minimalus indėlis privilegijuotas pavedimų vykdymo srityje; 17   finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, gali nuspręsti suteikti galimybę susipažinti su savo kotiruotėmis tik savo mažmeniniams klientams, tik savo profesionaliesiems klientams arba abiejų kategorijų klientams.

Jiems neturėtų būti leidžiama taikyti skirtingas sąlygas tos pačios kategorijos klientams, tačiau turėtų būti leidžiama atsižvelgti į klientų skirtumus, pvz. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, neprivalo skelbti sandorių dėl nuosavybės priemonių, kurių dydis didesnis už standartinį rinkos dydį, ir dėl ne nuosavybės priemonių, kurių dydis didesnis už mažmeninės rinkos dydį, kotiruočių, kuriomis įsipareigojama sudaryti sandorį.

Standartinis bet kurios klasės finansinės priemonės rinkos ar mažmeninės rinkos dydis neturėtų pernelyg skirtis nuo prie tos klasės priskirtos finansinės priemonės dydžio; 18   derėtų užtikrinti, kad kuo daugiau prekybos, vykstančios ne reguliuojamose pavedimų vykdymo vietose, būtų vykdoma organizuotose sistemose, kurioms taikomi atitinkami skaidrumo reikalavimai, užtikrinant, kad būtų galima sudaryti didelio masto ir nereguliariai sudaromus sandorius.

Todėl skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo duomenis reikėtų skelbti suskaidytus, kad perkant duomenis rinkos dalyvių ir patvirtintų skelbimo subjektų, naudojamų siekiant užtikrinti tokių duomenų nuoseklumą ir kokybę ir sudaryti sąlygas konsoliduotai duomenų po sandorio sudarymo informacinei juostai pateikti, išlaidos būtų mažesnės; 20   valstybės narės ir EVPRI keisdamosi asmens duomenimis, perduodamos ir tvarkydamos juos šio reglamento, ypač IV antraštinės dalies taikymo tikslais, turėtų visais atžvilgiais taikyti  m.

Šiuo reglamentu nesiekiama uždrausti naudoti išvestinių finansinių priemonių pagal užsakymą sutartis ar jas apriboti, nei padaryti taip, kad šios sutartys finansų įstaigoms būtų pernelyg brangios. Todėl pakankamo likvidumo vertinime turėtų būti atsižvelgta į nacionalinius rinkos ypatumus, įskaitant tokius duomenis kaip tam tikros rinkos dalyvių skaičius ir tipas, ir į sandorių ypatumus, ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis.

  • Bitcoin ar Ethereum — į kurią kriptovaliutą investuoti?
  •  - Где, черт возьми, регистратура?» За едва заметным изгибом коридора Беккер услышал голоса.
  • Сигналы продолжались.
  • Dvejetainis variantas apa ya
  • Человек в очках в тонкой металлической оправе стоял внизу, спиной к Беккеру, и смотрел в направлении площади.

Be to, Šiuo reglamentu nesiekiama uždrausti naudoti rizikos po sandorio sudarymo mažinimo paslaugas. Pitsburge G šalių pasiektą susitarimą prekybą standartizuotomis nebiržinėmis išvestinių finansinių priemonių sutartimis perkelti į biržas arba, tam tikrais atvejais, elektronines prekybos platformas ir į palyginti mažesnį įvairių nebiržinių išvestinių finansinių priemonių likvidumą, reikėtų numatyti atitinkamą tinkamų prekybos vietų, kuriose prekyba pagal šį įsipareigojimą gali vykti, grupę.

Visoms tinkamoms prekybos vietoms turėtų būti taikomi glaudžiai derantys reguliavimo reikalavimai, susiję su organizaciniais ir veiklos aspektais, priemonėmis interesų konfliktų poveikiui švelninti, visos su prekyba susijusios veiklos priežiūra, skaidrumu iki ir po sandorio sudarymo, pritaikyti pagal finansinę priemonę ir prekybos modelį.

Tačiau siekiant gerinti sandorio vykdymo sąlygas ir didinti likvidumą, reikėtų numatyti galimybę prekybos vietų operatoriams pagal šį įsipareigojimą savo nuožiūra ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis savo dalyvių sandorius; 23   šioms išvestinėms finansinėms priemonėms taikoma prekybos prievolė turėtų sudaryti sąlygas veiksmingai tinkamų prekybos vietų konkurencijai.

Todėl tos prekybos vietos turėtų negalėti reikalauti su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurioms taikoma ši prekybos prievolė, susijusių išskirtinių teisių, dėl kurių kitos prekybos vietos negalėtų siūlyti prekybos šiomis priemonėmis paslaugų.

Siekiant veiksmingos išvestinių finansinių priemonių prekybos vietų konkurencijos, būtina, kad prekybos vietoms būtų suteikta nediskriminuojama ir skaidri prieiga prie pagrindinių sandorio šalių PSŠ sistemų.

Nediskriminuojama prieiga prie PSŠ sistemos reiškia, kad prekybos vietai suteikiama teisė naudotis sutartims, kuriomis prekiaujama jos platformoje, taikomomis nediskriminacinėmis sąlygomis užstato reikalavimų, ekonominiu požiūriu lygiaverčių sutarčių užskaitos, garantinių įmokų užskaitos angl. Tokiais įgaliojimais kompetentingos institucijos ir, išskirtiniais atvejais, EVPRI turėtų naudotis tik patenkinus įvairias specialias sąlygas.

Jei šios sąlygos tenkinamos kompetentingos institucijos ar, išskirtiniais atvejais, EVPRI turėtų turėti galimybę vadovaudamosi atsargumo principu nustatyti draudimus arba apribojimus investicinių produktų ar finansinių priemonių pateikimui į rinką, platinimui arba pardavimui klientams; 25   EVPRI kompetentingos institucijos turėtų perduoti duomenis apie savo prašymus sumažinti su išvestinių finansinių priemonių sutartimi susijusią poziciją, nustatytas vienkartines ribas ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis ex-ante pozicijos ribas, kad šie įgaliojimai būtų geriau koordinuojami ir kuo panašiau taikomi.

Svarbiausius kompetentingų institucijų taikomų ex-ante pozicijos ribų duomenis reikėtų viešai skelbti EVPRI interneto svetainėje; 26   EVPRI turėtų būti suteikta galimybė iš bet kurio asmens reikalauti informacijos, susijusios su jo pozicija dėl ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis finansinių priemonių sutarties, prašyti sumažinti tą poziciją ir apriboti asmenų galimybę sudaryti pavienius sandorius, susijusius su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Tokiu atveju EVPRI turėtų informuoti susijusias kompetentingas institucijas apie priemones, kurių ji siūlo imtis, taip pat viešai paskelbti tas priemones; 27   sandorių finansinėmis priemonėmis duomenis reikėtų pateikti kompetentingoms institucijoms naudojantis EVPRI koordinuojama sistema, kad jos galėtų nustatyti ir tirti galimus piktnaudžiavimo rinka atvejus, stebėti, ar rinkų veikla vykdoma sąžiningai ir tvarkingai, ir kontroliuoti investicinių įmonių veiklą.

Tokia priežiūra apima visas priemones, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama prekybos vietoje, taip pat visas priemones, kurių vertė priklauso nuo tų priemonių vertės arba turi įtakos tų priemonių vertei.

Siekiant išvengti bereikalingos investicinėms įmonėms tenkančios administracinės naštos, finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama neorganizuotai ir kuriomis prekiaujant nepiktnaudžiaujama rinka, ataskaitų teikimo prievolės nereikėtų taikyti.

Teikiant ataskaitas reikėtų naudoti juridinio asmens identifikacinį kodą vadovaujantis G20 įsipareigojimais.

Komisija taip pat turėtų teikti ataskaitas dėl ataskaitų turinio ir formato tinkamumo nustatyti piktnaudžiavimą rinka, stebėsenos prioritetų atsižvelgiant į didžiulį pateikiamų duomenų kiekį, būtinybės nurodyti už algoritmo naudojimą atsakingo sprendimus priimančio ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis tapatybę ir konkrečių priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti tinkamą ataskaitų dėl vertybinių popierių skolinimo ir atpirkimo sandorių teikimą, kad visos ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis kompetentingos institucijos galėtų vykdyti priežiūrą; 28   kad sandorių ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis būtų galima naudoti pagal jų paskirtį — kaip rinkos stebėsenos priemonę — jose turėtų būti nurodytas asmuo, priėmęs sprendimą investuoti, ir asmenys, kurie atsakingi už to sprendimo vykdymą.

Be m. Investicinės įmonės privalo nurodyti, ar akcijų ar valstybės emitentų išleistų skolos priemonių pardavimas yra skolintų vertybinių popierių pardavimas. Kompetentingos institucijos taip pat turi turėti galimybę nevaržomai susipažinti su apskaitos dokumentais visuose pavedimo vykdymo etapuose — nuo pirminio sprendimo sudaryti sandorį priėmimo iki jo vykdymo.

Todėl investicinės įmonės turi saugoti visų savo finansinių priemonių sandorių apskaitos dokumentus, o platformų operatoriai — visų jų sistemoms pateiktų pavedimų apskaitos dokumentus. EVPRI turėtų koordinuoti kompetentingų institucijų informacijos mainus, kad užtikrintų joms galimybę susipažinti su visais finansinių priemonių, kurių priežiūrą jos vykdo, sandorių ir jų pavedimų, — įskaitant ne jų teritorijoje veikiančiose prekybos platformose sudarytų sandorių ir atliktų pavedimų, — apskaitos dokumentais; 29   reikėtų vengti tą pačią informaciją teikti du kartus.

ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis

Neturėtų būti reikalaujama pagal Reglamento ES Nr. Šiuo tikslu reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą ES Nr. Šiuo reglamentu taip pat užkertamas kelias konkurencijos iškraipymui, kadangi jame nustatytas reikalavimas suteikti prekybos vietoms nediskriminuojamą prieigą prie PSŠ, kurios siūlo nebiržinių išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos paslaugas, sistemos ir suteikti PSŠ, kurios siūlo nebiržinių išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos paslaugas, nediskriminuojamą prieigą prie prekybos vietų teikiamų sandorių duomenų srautų.

Kadangi nebiržinės išvestinės finansinės priemonės — tai išvestinių finansinių priemonių sutartys, kurios nevykdomos reguliuojamoje rinkoje, šiuo reglamentu būtina nustatyti panašius reguliuojamoms rinkoms taikytinus reikalavimus. Siekiant išvengti bet kokios diskriminacinės praktikos, PSŠ turėtų sutikti atlikti įvairiose prekybos vietose sudarytų sandorių tarpuskaitą, jeigu tos prekybos vietos atitinka PSŠ nustatytus veiklos ir ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis reikalavimus.

Tad, kokios prekybos poros kriptovaliuta Kai diskutuojame

Atsisakyti suteikti prieigą galima tik jeigu dėl tokios prieigos kiltų grėsmė sklandžiam ir tvarkingam PSŠ veikimui arba finansinių rinkų veikimui ir dėl to kiltų sisteminė rizika; 33    33        prekybos vietoms taip pat turėtų būti taikomas reikalavimas vadovaujantis skaidrumo ir nediskriminavimo principais suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti prekybos vietoje sudarytų sandorių tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti duomenų srautus, išskyrus atvejus, kai dėl tokios prieigos kiltų grėsmė sklandžiam ir tvarkingam rinkų veikimui.

PSŠ teisė naudotis bet kurios prekybos vietos paslaugomis turėtų sudaryti ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis daugeliui PSŠ naudotis tos pačios prekybos vietos prekybos sistema.

Tačiau dėl to neturėtų atsirasti išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos sąveikumo arba būti suskaidytas likvidumas. Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią diskriminacinei praktikai siekiama todėl, kad tai padidintų konkurenciją finansinių priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis srityse, todėl sumažėtų investavimo ir skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti nepakankamą veiksmingumą lemiantys veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai stebėti infrastruktūros po sandorio sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, kad užkirstų kelią konkurencijos iškraipymui vidaus rinkoje; 34   trečiųjų šalių įmonėms teikiant paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė tvarka ir reikalavimai.

Ši tvarka yra labai skirtinga, ir pagal jas turinčios teisę ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis įmonės negali laisvai teikti paslaugų ir naudotis įsisteigimo laisve visose valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jos įsisteigusios.

ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis

Sąjungos lygmeniu tikslinga įdiegti bendrą reguliavimo sistemą. Pagal šią tvarką turėtų būti suderinta šiuo metu taikoma suskaidyta sistema, užtikrinamas tikrumas ir vienodas prie Sąjungos prisijungiančių trečiųjų šalių įmonių traktavimas, užtikrinama, kad Komisija atliktų šių trečiųjų šalių reguliavimo ir priežiūros sistemos veiksmingo lygiavertiškumo vertinimą ir turėtų būtų numatytas panašus Atviro susidomėjimo pasirinkimo sandoriais prasmė klientų, kuriems teikia paslaugas trečiųjų šalių įmonės, apsaugos lygis ir abipusiška prieiga prie trečiųjų šalių rinkų.

Kokios Prekybos Poros Kriptovaliuta

Taikydamos šią tvarką Komisija ir valstybės narės turėtų pirmenybę teikti sritims, susijusioms su G20 įsipareigojimais ir Sąjungos susitarimais su didžiausiais prekybos partneriais, ir turėtų atsižvelgti į svarbų Sąjungos vaidmenį pasaulinėse finansų rinkose ir užtikrinti, kad taikant trečiųjų šalių reikalavimus nebūtų trukdoma Sąjungos investuotojams ir emitentams investuoti trečiosiose šalyse arba gauti iš jų finansavimą ir nebūtų trukdoma trečiųjų šalių investuotojams investuoti, didinti kapitalą ar gauti kitas finansines paslaugas Sąjungos rinkose, išskyrus tuos atvejus, kai tą pateisintų objektyvios ir įrodymais pagrįstos su rizikos ribojimu susijusios priežastys; 35   kai paslaugos teikiamos mažmeniniams klientams ar mažmeniniams klientams, kurie nusprendė būti traktuojami kaip profesionalūs klientai Sąjungoje, visada turėtų būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą.

Sąjungoje įsteigtam filialui turėtų būti gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo priežiūra. Atitinkama kompetentinga institucija ir trečiosios šalies kompetentinga institucija turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo susitarimus.

Paslaugas neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik tinkamos sandorio šalys ir profesionalieji klientai, kurie šio statuso nepasirinko. EVPRI ir trečiosios šalies kompetentinga institucija turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo susitarimus; 36   šio reglamento nuostatos, kuriomis reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių paslaugų teikimas arba veiklos vykdymas Sąjungoje, neturėtų turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių asmenų galimybei savo išimtine iniciatyva gauti investicines paslaugas iš trečiųjų šalių įmonių Sąjungoje arba Sąjungos investicinių įmonių ar kredito įstaigų galimybei gauti investicinių paslaugų iš trečiosios šalies įmonės ar kliento galimybei gauti investicinių paslaugų iš trečiosios šalies įmonės tokiai kredito įstaigai ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis investicinei įmonei tarpininkaujant.

Admiral Markets mobili aplikacija - kaip prisijungti ir prekiauti

Kai trečiosios šalies įmonė teikia paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui jo išimtine iniciatyva, paslaugos neturėtų būti laikomos teikiamomis Sąjungos teritorijoje. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais ir, visų pirma, EVPRI.

Šie įgaliojimai turėtų būti susiję su sprendimo dėl trečiųjų šalių įmonių teikiamoms paslaugoms taikomų trečiųjų šalių teisinės ir priežiūros sistemų lygiavertiškumo priėmimu, jie turėtų būti įgyvendinami laikantis m. Atsižvelgiant į tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šis reglamentas neperžengia priemonių, kurios būtinos tiems tikslams pasiekti, ribų; 41   finansinių paslaugų techniniais standartais turėtų būti užtikrinamas tinkama indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsauga visoje Sąjungoje.

Tuomet visas teisės aktų paketas turėtų būti taikomas nuo tos pačios datos.

ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis

Nereikėtų atidėti tik su įgyvendinimo priemonėmis susijusių įgaliojimų taikymo, kad būtų galima kuo anksčiau imtis būtinų žingsnių šioms įgyvendinimo priemonėms parengti ir priimti; 45   šis reglamentas, kuriuo gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie visų pirma pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, būtent teisė į asmens duomenų apsaugą 8 straipsnislaisvė užsiimti verslu 16 straipsnisteisė į vartotojų apsaugą 38 straipsnisteisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą 47 straipsnisteisė nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką 50 straipsnisturi būti taikomas nepažeidžiant šių teisių ir principų; 46a  konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys 1 straipsnis 1.

Šiuo reglamentu nustatomi vienodi reikalavimai, susiję su: a       sandorių duomenų atskleidimu visuomenei; b      pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms; c       prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis organizuotos prekybos vietose; d      nediskriminuojant suteikiama prieiga prie tarpuskaitos sistemos ir galimybe prekiauti lyginamaisiais indeksais; e       kompetentingoms institucijoms ir EVPRI suteiktais su produktais susijusių intervencinių priemonių taikymo įgaliojimais ir EVPRI suteiktais pozicijų valdymo bei pozicijų apribojimo įgaliojimais; ir f       trečiųjų šalių įmonių investicinių paslaugų ar veiklos teikimu neįsteigus filialo.

Šio reglamento V antraštinė dalis taip pat taikoma visoms finansų sandorio šalims, kaip apibrėžta Reglamento ES Nr. Šio reglamento VI antraštinė dalis taip pat taikoma pagrindinėms sandorio šalims PSŠ ir asmenims, turintiems lyginamųjų indeksų nuosavybės teises.

Šio reglamento VIII antraštinė dalis taikoma trečiųjų šalių įmonėms, kurios valstybėje narėje investicines paslaugas teikia ar investicinę veiklą vykdo neįsteigusios filialo šioje valstybėje narėje. Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys: 1      investicinė įmonė — bet kuris juridinis asmuo, kurio nuolatinis darbas ar veikla yra profesionalus vienos ar daugiau investicinių paslaugų teikimas tretiesiems asmenims ir arba vienos ar daugiau rūšių investicinės veiklos vykdymas; Valstybės narės į investicinių įmonių apibrėžtį gali įtraukti įmones, kurios nėra juridiniai asmenys, su sąlyga, kad: a       jų juridinis statusas garantuoja tokį patį trečiųjų asmenų interesų apsaugos lygį, kokį suteikia juridiniai asmenys; ir b      joms taikoma lygiavertė veiklos riziką ribojanti priežiūra, atitinkanti jų teisinę formą.

Tačiau tais atvejais, kai fizinis asmuo teikia paslaugas, susijusias su trečiųjų asmenų lėšų ar perleidžiamųjų vertybinių popierių saugojimu, tas asmuo pagal šį reglamentą ir Direktyvą Rinkos optionshouse etrade duk gali būti pati reguliuojama rinka; 5      reguliuojama rinka — rinkos operatoriaus valdoma ir arba administruojama daugiašalė sistema, sistemingai ir taikant taisykles, pagal kurias draudžiama veikti ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis nuožiūra, suderinanti arba padedanti lengviau suderinti daugiašalius trečiųjų šalių interesus pirkti ir parduoti finansines priemones taip, kad būtų sudarytas sandoris dėl finansinių priemonių, kuriomis leista prekiauti pagal šios rinkos taisykles ir arba sistemas, gavusi leidimą vykdyti veiklą ir nuolat veikianti pagal Direktyvos Visi akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių sandoriai, kurie nėra grupės vidaus sandoriai, kaip apibrėžta Reglamento ES Nr.

Šis reikalavimas netaikomas didelės apimties sandoriams, apibrėžtiems 4 straipsnyje. Visi obligacijų ir struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai arba kuriomis prekiaujama DPS ar organizuotos prekybos sistemoje OPS ir ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis netaikoma prekybos prievolė pagal 26 straipsnį, sandoriai, kurie nėra sudaromi reguliuojamoje rinkoje, DPS, OPS arba trečiųjų šalių prekybos vietose, kurios pagal 26 straipsnio 4 dalį įvertintos kaip lygiavertės, ir kurie atitinka 17 straipsnyje nustatytas ribines vertes, sudaromi per finansinius tarpininkus, nuolat vykdančius klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, jei tai ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis pirminio finansinės priemonės platinimo sandoriai.

ar galite prekiauti pasirinktimis ilgesnėmis valandomis

Šis reikalavimas netaikomas didelės apimties sandoriams, apibrėžtiems 8 straipsnyje. Jei 1 ir 2 dalyse išvardytomis finansinėmis priemonėmis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba jomis prekiaujama DPS ar OPS ir nėra jokio finansinio tarpininko, nuolat vykdančio klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, sandoriai gali būti vykdomi ne biržoje kitaip nei per finansinį tarpininką, nuolat vykdantį klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, kuriam būdinga tai, jog sandoriai vykdomi tam tikrais atvejais ir nereguliariai, jei: a      jei sandorio šalys yra tinkamos šalys ar profesionalūs klientai; ir b      tie sandoriai yra dideli; arba c.

Taip pat žiūrėkite